Browse All

New York
circa 1708
Herrick, W. M. (William?)
Southampton
New York
1696
Howell, John
Southampton
New York
1706
Howell, Matthew
Southampton
New York
1701
Stephens, Thomas
Southampton